Splošni pogoji poslovanja

 1. Podatki o subjektu in uvodne določbe

 • Transformalia, izobraževanje in svetovanje, Lia Janželj s.p.
 • Ulica Gradnikove brigade 6, 1000 Ljubljana. 
 • Matična številka: 8314179000
  Davčna številka: 41686241
 • Telefon: 031 343 576
 • E-pošta: info@spremembavtebi.si
 • TRR: SI56 6100 0002 0722 069

Predmetni splošni pogoji določajo pravice in obveznosti obiskovalcev ter uporabnikov spletne strani www.spremembavtebi.si ter pravice in obveznosti naročnikov storitev storitev, ki jih ponuja spletna www.spremembavtebi.si oziroma Transformalia, izobraževanje in svetovanje, Lia Janželj s.p. (v nadaljevanju: Lia Janželj).

 

Oseba, ki obišče spletno stran www.spremembavtebi.si ali jo uporablja na način, da se prijavi na katerega koli izmed dostopnih programov ali dogodkov, naroči storitev ali na drug način sporoči svoje osebne podatke, se izrecno strinja s predmetnimi splošnimi pogoji. Prav tako poda oseba izrecno privolitev k veljavnosti teh splošnih pogojev, če sklene z Lio Janželj kakršnokoli pogodbo ali na drug način izrazi strinjanje s temi splošnimi pogoji.

 

Za vprašanja, ki s temi splošnimi pogoji niso podrobneje urejena, se uporabi veljavna zakonodaja oziroma predpisi.

 

V primeru, da katere določbe teh splošnih pogojev nasprotujejo veljavni zakonodaji oziroma predpisom, to ne vpliva na veljavnost splošnih pogojev, temveč se namesto takšnih določb uporabijo zakonske določbe oziroma določbe veljavnih predpisov. Druge določbe splošnih pogojev v tem primeru veljajo še naprej.

 

Predmetni splošni pogoji so vedno na voljo na spletni strani www.spremmebavtebi.si z namenom, da se lahko obiskovalec, uporabnik ali naročnik z njimi kadarkoli seznani.

 

2. Uporaba pojmov

 

Obiskovalec je vsaka oseba, ki obišče spletno stran www.spremembavtebi.si, vendar ne naroči storitev ali se prijavi na katerega koli izmed dostopnih programov ali dogodkov.

 

Uporabnik je vsaka oseba, ki uporablja spletno stran www.spremembavtebi.si na način, da se prijavi na kateregakoli izmed dostopnih programov ali dogodkov, naroči storitev ali na drug način z izpolnitvijo spletnega obrazca sporoči svoje osebne podatke.

 

Naročnik je oseba, ki naroči katerokoli izmed storitev, ki jih ponuja spletna stran www.spremembavtebi.si oziroma Lia Janželj. 

 

Upravljavec osebnih podatkov oz. upravljavec spletne strani ter ponudnik je Transformalia, izobraževanje in svetovanje, Lia Janželj s.p., Ulica Gradnikove brigade 6, 1000 Ljubljana.

 

3. Ponudba oziroma opravljanje storitev

 

Lia Janželj oziroma z njene strani pooblaščene osebe nudijo storitve svetovanja (angelski readingi, medijstvo, vpogled v prejšnja življenja), coachinga, delavnic, seminarjev in druge podobne storitve po naprej predvidenih programih  ali individualno prilagojeno. Storitve potekajo v živo ali prek spleta, v skupinah ali individualno. 

 

Lia Janželj ne ponuja zdravstvenih storitev, storitev zdravstvene terapije ter psihoterapije, niti zdravilstva, ponudba storitev, programov in dogodkov pa tudi ni nadomestilo za klasično medicino.

 

Uporabnik spletne strani oziroma naročnik storitev s sprejemom teh splošnih pogojev izjavlja, da je seznanjen z naravo storitev, ki jih ponuja spletna stran www.spremembavtebi.si oziroma Transformalia, izobraževanje in svetovanje, Lia Janželj s.p., Ulica Gradnikove brigade 6, 1000 Ljubljana.

 

V primeru, da se posameznik odloči sodelovati v predvidenem programu, seminarju, delavnici ali na dogodku in naroči storitev, se strinja, da so mu na voljo samo storitve, ki so predvidene v okviru tega programa, seminarja, delavnice ali dogodka. Ponudnik ima do trenutka izvedbe programa, seminarja, delavnice ali dogodka pravico do spremembe le-tega, o čemer bo naročnika obvestil do začetka izvajanja programa, seminarja, delavnice ali dogodka. 

 

Z naročilom storitev oziroma programa se uporabnik oziroma naročnik zaveže, da bo pokazal ustrezno mero profesionalnosti ter spoštovanja do ponudnika oziroma z njegove strani pooblaščene osebe oziroma do ostalih uporabnikov oziroma naročnikov, v kolikor gre za skupinski program, hkrati pa tudi, da bo upošteval pravila oziroma navodila, dana znotraj programa. V primeru, da uporabnik oziroma naročnik tega ne bo storil, je ponudniku oziroma morebitnim drugim uporabnikom oziroma naročnikom odgovoren za vso povzročeno škodo. 

 

V kolikor je zaradi neustreznega obnašanja oziroma neupoštevanja pravil s strani posameznega uporabnika oziroma naročnika ogroženo zdravje oziroma življenje drugih oseb oziroma živali ali je zaradi tega ogrožena izvedba storitve ali s svojim vedenjem vpliva na znižanje kakovosti storitve, kakršno bi sicer, če ne bi bilo vpliva njegovega vedenja, prejeli drugi uporabniki oziroma naročniki, ima ponudnik pravico, da uporabnika oziroma naročnika kadarkoli izključi iz storitve. 

 

4. Naročilo storitev in izdelkov

 

Vsaka fizična oseba, ki želi naročiti storitev ali izdelek, ki je dostopen na spletni www.spremembavtebi.si ki jo ponuja Lia Janželj, lahko to stori na več načinov, in sicer z izpolnitvijo obrazca na spletni strani www.spremembavtebi.si ali z oddajo naročila preko elektronskega naslova, telefona ali po pošti.

Naročilo je veljavno, če vsebuje vsaj naslednje (osebne) podatke:

 • storitev, ki se naroča,
 • ime in priimek naročnika,
 • ter kontaktne podatke: telefonska številka oziroma elektronski naslov.

Naročnik, ki odda naročilo za opravo storitev, z oddajo obrazca na spletni strani oziroma z oddajo naročila na predhodno opisan način, poda izrecno soglasje k sprejemu teh splošnih pogojev.

 

V trenutku, ko je bila storitev že naročena ter plačana, lahko naročnik odstopi le v primeru, da ponudnik storitve še ni pričel izvajati, vendar najkasneje 3 dni pred pričetkom izvajanja storitev. Za datum začetka izvajanja storitve se šteje dan, ko je naročnik (udeleženec-ka) programa, delavnice, seminarja ali dogodka prejel-a uvodno gradivo. V primeru, da se je storitev, ki je že bila plačana, tudi že pričela izvajati, naročnik ne more več odstopiti od naročila in ni upravičen do povračila plačanih sredstev.

 

V primeru, da je bila storitev naročena ter plačana, vendar obstajajo razlogi na strani ponudnika, zaradi katerih storitve oziroma programa ne bo mogoče izvesti, se naročnik s sprejemom predmetnih splošnih pogojev strinja, da se mu že vplačana denarna sredstva vrnejo na transakcijski račun, s katerega je bilo opravljeno nakazilo, in sicer najkasneje v roku 14 (štirinajstih) delovnih dni po obvestilu naročniku, da storitve ne bo mogoče opraviti. V primeru, da nakazilo ni bilo opravljeno s transakcijskega računa, je dolžan naročnik nemudoma sporočiti številko transakcijskega računa, na katerega se lahko izvede vračilo sredstev, naročnik pa je v takšnem primeru dolžan vračilo sredstev izvesti najkasneje v roku 14 (štirinajstih) delovnih dni po prejemu obvestila o številki transakcijskega računa naročnika.

 

Glede na naravo storitev, ki jih ponuja Lia Janželj, se naročnik storitev izrecno strinja, da od ponudnika ne bo zahteval povračila škode v primeru neizvedbe naročenih storitev oziroma programov.

 

V primeru nakupa izdelka ima kupec, če ob prejemu ugotovi, da izdelek ne ustreza njegovim pričakovanjem, pravico, da pisno zahteva povrnitev plačila za izdelke. Izdelek mora vrniti ponudniku v roku 14 dni, pri tem pa sam krije stroške vračila. Ponudnik mu kupnino vrne v celotnem znesku v roku največ 7 dni po vračilu zavrnjenega izdelka. Za ta namen mora kupec ponudniku zagotoviti podatke transakcijskega računa, na katerega se nakaže vračilo kupnine.

 

5. Cene in način plačila

 

Cene storitev, ki so objavljene na spletni strani www.spremembavtebi.si oziroma storitev, ki jih ponuja Lia Janželj, so v evrih ter ne vključujejo DDV.

 

Ponudnik si pridržuje pravico kadarkoli spremeniti cene. V primeru, da se po tem, ko je bila storitev že naročena, spremeni cena te storitve, velja za naročnika cena, objavljena v trenutku oddaje naročila. Naročnik lahko naročene izdelke plača po z gotovino, po predračunu, z nakazilom na račun subjekta Transformalia, izobraževanje in svetovanje, Lia Janželj s.p., Ulica Gradnikove brigade 6, 1000 Ljubljana ter v nekaterih primerih preko plačilnega sistema PayPal.

 

Z namenom zaščite pred zlorabami plačilnih in kreditnih kartic si upravljavec spletne strani oziroma ponudnik pridržuje pravico obvestiti pristojne organe o morebitnih zlorabah oziroma sumljivih ter neobičajnih rabah kreditnih ali plačilnih kartic, ki bodo kot plačilno sredstvo uporabljene v procesu plačila za naročilo. V kolikor naročnik ne vnese zahtevanih podatkov v trenutku opravljanja plačila s kreditno ali plačilno kartico, je lahko to ovira za izvedbo naročila, za katero upravljavec spletne strani ne odgovarja.

 

6. Omejitev odgovornosti

 

Upravljavec spletne strani www.spremembavtebi.si se bo ves čas trudil obiskovalcem omogočiti nemoten dostop do spletne strani, vendar ne odgovarja za škodo, ki bi lahko nastala zaradi nemožnosti uporabe te spletne strani, če je do tega prišlo zaradi okoliščin, ki ne izhajajo iz njegove sfere.

 

Upravljavec spletne strani prav tako ne odgovarja škodo, ki je posledica uporabe internetne mreže, kot so na primer prekinitev storitev s strani ponudnika internetnih storitev, zunanji vdor, računalniški virusi in podobno. 

 

Upravljavec osebnih podatkov ne prevzema nobene odgovornosti za morebitne napake, ki so posledica posredovanja napačnih podatkov ob naročilu storitev.

 

Ponudnik ne odgovarja za škodo, ki bi lahko uporabniku ali naročniku nastala ob naročilu ali izvedbi oziroma udeležbi na storitvah, ki jih ponuja Lia Janželj, oziroma ki jih slednja promovira. Vsak uporabnik ali naročnik s sprejemom teh splošnih pogojev na katerega izmed predvidenih načinov, kot so opredeljeni v teh splošnih pogojih, izrecno sprejema odgovornost za vse morebitne posledice pri udeležbi v storitvah. 

 

V primeru, da Lia Janželj oziroma z njene strani pooblaščena oseba promovira program oziroma storitev drugega ponudnika, veljajo za morebitnega naročnika oziroma uporabnika splošni pogoji, ki jih objavi drugi ponudnik. V tem primeru se glede morebitne škode ter odgovornosti uporabljajo določbe splošnih pogojev oziroma pravil programa drugega ponudnika, Lia Janželj pa za morebitno škodo, ki bi naročniku oziroma ponudniku nastala iz tega programa ali opravljene storitve, ne odgovarja.

 

Ponudnik prav tako ne odgovarja za morebitno škodo, ki bi nastala uporabniku ali naročniku zato, ker v okviru programa oziroma storitve ni sledil danim navodilom in pravilom ali ker je pridobljena sredstva, znanja ali materiale uporabljal na nedovoljen oziroma nepredviden način.

 

Lia Janželj ali z njene strani pooblaščena oseba kot ponudnik ali kot promotor ne odgovarja za uspeh ponudnika oziroma naročnika storitev oziroma programa, prav tako ne daje nikakršnega zagotovila, da bo uporabniku oziroma naročniku vsebina storitve oziroma programa ustrezala. Uporabnik oziroma naročnik se s sprejemom teh splošnih pogojev strinja, da je v celoti odgovoren za svoj uspeh v programu oziroma v okviru storitev. 

 

7. Avtorske pravice in pravice intelektualne lastnine 

 

Vsa besedila, slike, ilustracije, fotografije, glasba, posnetki in podobno, ki so objavljene na spletni strani www.spremembavtebi.si ali so oblikovane v okviru storitev Lie Janželj ali subjekta Transformalia, izobraževanje in svetovanje, Lia Janželj s.p., so avtorsko delo ter uživajo zaščito skladno z določili zakonodaje s področja avtorskega prava ter prava intelektualne lastnine. Obiskovalec spletne strani ima pravico uporabljati vsebino spletne strani izključno za svojo osebno, nekomercialno rabo. Kakršnakoli drugačna uporaba vsebine spletne strani (kot je npr. kopiranje, reproduciranje, distribuiranje in podobno) v komercialne namene je izrecno prepovedana skladno z zakonodajo s področja avtorskega prava ter prava intelektualne lastnine.

 

Prepovedana je kakršna koli neupravičena ter nedovoljena uporaba hiperpovezave spletne strani www.spremembavtebi.si, razen z izrecnim dovoljenjem Lie Janželj oziroma subjekta Transformalia, izobraževanje in svetovanje, Lia Janželj s.p.

 

Vsaka storitev, ki je objavljena na spletni strani www.spremembavtebi.si  oziroma, ki ga ponuja Lia Janželj ali subjekt Transformalia, izobraževanje in svetovanje, Lia Janželj s.p., je avtorsko delo ponudnika oziroma druge pravne ali fizične osebe, za katero ponudnik promovira storitev ali program. Kakršnakoli neupravičena uporaba vsebine programov oziroma storitev (npr. kopiranje, reproduciranje, distribuiranje in podobno) oziroma prejetih predmetov, dokumentacije (vaj, delovnih zvezkov, tabel…), listin ter brošur v okviru storitev v komercialne namene je prepovedana.

 

8. Pomoč strankam in reševanje sporov

 

Obiskovalec, uporabnik ali naročnik lahko vsa vprašanja, pritožbe ter druge pripombe pošlje na elektronski naslov info@spremembavtebi.si ali neposredno na naslov Lia Janželj, s.p., Transformalia, izobraževanje in svetovanje, Ulica Gradnikove brigade 6, 1000 Ljubljana. Upravljavec oziroma ponudnik se bo trudil pritožbe in morebitne spore reševati na miren način, v kolikor pa to ne bo mogoče, pa je za obravnavanje sporov, ki izhajajo iz razmerja med obiskovalcem, uporabnikom ali naročnikom na eni ter upravljavcem oziroma ponudnikom na drugo, pristojno po zakonu pristojno sodišče.

 

9. Končne določbe 

 

Ponudnik si pridržuje pravico, da lahko v vsakem trenutku, brez predhodnega obvestila, spremeni Splošne pogoje poslovanja. O vsaki spremembi splošnih pogojev poslovanja bo ponudnik na primeren način obvestil uporabnike. Za primeren način se šteje objava splošnih pogojev poslovanja na spletni strani www.spremembavtebi.si. Šteje se, da se uporabnik strinja s spremembo Splošnih pogojev poslovanja, če uporablja to spletno stran. Ponudnik se po svojih najboljših močeh trudi zagotoviti ažurnost in pravilnost podatkov, ki so objavljeni na spletni strani. Kljub temu pa se lahko zgodi, da zaradi hitrih sprememb ponudbe storitev, programov ali svetovanj ter kratkih akcij ne more zagotoviti ažurnosti podatkov. V tem primeru bo uporabnika obvestil po e-pošti ali po telefonu. 

 

Pričetek veljavnosti teh Splošnih pogojev poslovanja je 9. 11. 2018. Z dnem pričetka veljavnosti teh Splošnih pogojev poslovanje prenehajo veljati Splošni pogoji poslovanja z dne 8. 11. 2018.